Sho Sai Myo Kichijo Dharani (Auspicious Dharani For Averting Calamity)

NO MO SAN MAN DA MOTO NAN

OHA RA CHI KOTO SHA SONO NAN

TO JI TO EN GYA GYA GYA KI GYA KI

UN NUN SHIU RA SHIU RA HARA SHIU

RA HARA SHIU RA CHISHU SA CHISHU SA

CHISHU RI CHISHU RI SOWA JA

SOWA JA SEN CHI GYA SHIRI E SOMO KO